INFORMACE SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(dále jen „Nařízení”)

Obchodní společnost: 

Zastavomat s.r.o., IČO: 06913377, se sídlem Novomlýnska 2 Nové Město 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, C 291204/MSPH

za níž jedná Petr Svoboda, jednatel, který je kontaktní osobou pro otázky zpracování osobních údajů (pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován)

emailová adresa: info@zastavomat.cz

telefonický kontakt: +420 601 150 150

webová stránka: www.nejlevnejsisidlopraha1.cz

(dále jen „Společnost“)

 

 1. V případě, že máte zájem o služby Společnosti, Společnost jako správce zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti a plnění přijatých smluvních závazků vůči Vaší osobě (dále také jako „Osobní údaje“).
 2. Vaše Osobní údaje Společnost zpracovává pouze pro účely a na základě uvedeného právního základu, kterým je plnění smlouvy a plnění zákonných povinností.
 3. Osobní údaje o Vás zpřístupňujeme a předáváme v souvislosti s naší činností těmto třetím osobám (jako zpracovatelům či příjemcům) a jen v nutném rozsahu:
  1. osobám poskytujícím serverové, webové, cloudové nebo IT služby a marketing,
  2. správním orgánům, orgánům veřejné moci.
 4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 5. Osobní údaje budou Společností zpracovávány po dobu trvání smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti, podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od jejího ukončení.
 6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů (Nařízením) máte tato práva, která tímto berete na vědomí:
  1. Právo na přístup k Osobním údajům u Společnosti, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas (byly-li údaje poskytnuty na jeho základě) a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
  4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
  5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.
  6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
  7. Právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
 7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla, či elektronickou formou na e-mailové adresu uvedenou výše.
 8. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžadují pro naplnění účelu smlouvy právní předpisy. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.
 9. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 10. V případě, že bude mít Společnost záměr užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Společnost informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.
 11. Tento dokument obsahující informace nabývá účinnosti ode dne 25.5.2018.
Nahoru